• Prevádzkovateľ: Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland
 • Třebíčská 14, 06601 Humenné, Slovensko
 • IČO: 41578279  DIČ: 1073795558
 • tel: 0950 612 722   email: admin zavináč tomiland bodka sk

Registračné číslo: 201414324 vydané ÚOOÚ SR podľa §36 ods. 1 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, Odborárske námestie, 81107 Bratislava, Slovensko

 • Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
 • Konštantínova 6, 08001 Prešov 1
 • tel: 051 7721 597  fax: 051 7721 596  email: pr zavináč soi bodka sk
 • www.soi.sk

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu: Ak máte s obchodom Tomiland spor a nie ste s riešením spokojný, môžete ako spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na adrese https://ec.europa.eu/odr

...

 • Článok 1 - úvodné ustanovenia

 • Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi vlastníkom Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland, so sídlom Třebíčská 14, 06601 Humenné, Slovensko, IČO: 107379558, bankové spojenie: IBAN účet: SK53 5600 0000 0089 3335 1001 (ďalej len "predávajúci") a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá prestredníctvom stránky tomiland.com (ďalej len "stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "kupujúci").

 • Článok 2 - uzavretie zmluvy

 • 2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru na stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční kupujúci kliknutím na ikonu "vložiť do košíka". Kliknutím na ikony "pokračovať" a "objednať" kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení osobných údajov a potvrdení zašle kupujúci záväznú objednávku predávajúcemu.
 • 2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kupujúcemu potvrdenie o objednávke na email, ktorý zadal pri objednávaní.
 • 2.3 Až do okamihu doručenia správy SMS kupujúcemu o vyexpedovaní zásielky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.
 • 2.4 Od zverejnenia tovaru na stránke je predávajúci viazaný podmienkami predaja.
 • 2.5 Po odoslaní objednávky dostanete potvrdzujúci email o prijatí objednávky a jej obsah. Každá objednávka sa považuje za záväznú. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať v deň expedície emailom a SMS správou.

 • Článok 2a - stornovanie objednávky

 • Ako kupujúci máte právo zrušiť objednávku bez postihu a dôvodu v prípade, že nám túto skutočnosť oznámite mailom, SMS správou alebo telefonicky na číslo 0950 612 722 najneskôr do odoslania SMS správy o expedícii tovaru s podacím číslom. Ak to nestihnete potom môžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa článku č. 6 nižšie.

Článok 3 - kúpna cena, cena za doručenie, pokuta za neprevzatie dobierky

 • 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci kupuje od predajcu tovar za cenu, ktorá je v čase objednávky uvedená na stránke. Všetky ceny sú konečné, uvedné vrátane DPH a bez skrytých poplatkov.
 • 3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť za objednávku podľa vybraného spôsobu platby a to:
 • 3.2 a - dobierkou pri prevzatí objednávky od poštového doručovateľa.
 • 3.2 b - platobnou kartou ak si zvolil spôsob doručenia kartou VISA, Mastercard alebo Paypal.
 • 3.2 c - prevodom na účet SK53 5600 0000 0089 3335 1001 do troch pracovných dní.
 • 3.3 Kupujúci zaplatí za objednaný tovar včas a riadne. Záväzok kupujúceho zaplatiť za objednávku sa považuje za splnený okamiho platby poštovému doručovateľovi, platbou kartou alebo pripísaním prostriedkov na účet Tomiland.
 • 3.4 Kupujúci sa zaručuje prevziať objednávku a je povinný objednávku prevziať ak ju medzitým nestornoval podľa článku 2a. Ak kupujúci neprevezme dobierku, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie škody vo výške 5 EUR do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na zaplatenie v prospech účtu SK53 5600 0000 0089 3335 1001 . Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zaplatenie pokuty vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
 • 3.5 Predávajúci použije na vymáhanie dĺžnej sumy všetky dostupné právne prostriedky vrátanie podania návrhu na exekúciu alebo predanie dlhu tretej strane, ktorá sa zaoberá vymáhaním dlhov. Kupujúci, ktorý poruší článok 3. odstavec 4 sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky vzniknuté vymáhaním dĺžnej sumy.
 • 3.6 Ak kupujúci neprevezme objednávku a bude ignorovať zaplatenie škody podľa článku 3. odstavec 4 potom v tomto prípade kupujúci súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov verejne na internete. Po zaplatení dlhu budú tieto údaje odstránené do 48 hodín.

Článok 4 - doručenie zadarmo a dodanie tovaru

 • 4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar bez poplatku za doručenie na poštu do 3 - 5 pracovných dní od prevedenia objednávky.
 • 4.1a Predávajúci ponúka expresné doručenie kuriérom na adresu do 2 pracovných dní za poplatok 4,99 EUR. Kupujúci si spôsob doručenia môže vybrať pri prevedení objednávky.
 • 4.2 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru, prípadne poškodenie ihneď oznámiť doručovateľovi, od ktorého kupujúci zásielku preberá. V prípade poškodenia je potrebné vyhotoviť záznam o poškodení a doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah balíka či množstvo a povaha zodpovedá jeho objednávke. V prípade nesúladu je potrebné kontaktovať predajcu Tomiland telefonicky, poštou alebo emailom.

Článok 5 - záruka a reklamácia tovaru

 • 5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • 5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom alebo pokynmi v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru následkom tepelného žiarenia, chemikaliami a neoprávnenými zásahmi do tovaru.
 • 5.3 V prípade vád je kupujúci právnený výrobok reklamovať a zaslať predajcovi poškodený výrobok.
 • 5.4 Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Predávajúci je oprávnený vymeniť poškodený tovar za nový rovnaký kus, prípadne ponúknuť kupujúcemu zľavu.
 • 5.5 V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy a kupujúcemu vrátiť peniaze vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie.

Článok 6 - vrátenie tovaru a peňazí, odstúpenie od zmluvy

 • 6.1 §7 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je kupujúci ako spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar môžete vrátiť na adresu Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland, Třebíčská 15, 06601 Humenné, Slovensko. Oznámenie o odstúpení kupujúci môže urobiť SMS správou, emailom alebo telefonátom. Kupujúci použije napríklad tento text: "Využívam svoje právo na vátenie tovaru bez uvedenia dôvodu. Moje číslo bankového účtu je...."
 • 6.2 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je poškodený, je v originálnom obale a nie je neúplný, vráti predajca kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • 6.3. Kupujúci nemá právo na úhradu nákladov, ktoré vynaložil na vrátenie tovaru.

Článok 7 - ochrana osobných údajov

 • 7.1 Tento eshop je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie, 81107 Bratislava, pod číslom 201714324. Prevedením objednávky dávate súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu vyplneného formulára, na spracovanie svojich osobných údajov v poskytnutom rozsahu. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto údaje spracovávať na účely fakturácie a doručenia objednávky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčitú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomne, telefonicky  a SMS správou na číslo 0950 612 722.
 • 7.2 Údaje o Vašich nákupoch v tomto eshope sú zhromažďované kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácii a slúžia ku spätnej kontrole. Vaše osobné údaje sú dôverné a v žiadnom prípade ich neposkytujeme a nepredávame ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje nie sú poskytované tretej strane s výnimkou Slovenskej Pošty len pre doručenie zásielky. neposielame žiadne reklamy, žiadne akciové ponuky ani na email ani na telefón. Viac info nájdete na tomiland.sk/ochrana-osobnych-udajov.htm
 • 7.3 Tento súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Posledná revízia 17.10.2017